چاپ دیجیتال

زمانی که اولين ماشین دیجيتال به صنعت چاپ پا گذاشت نام چاپ دیجيتال به خود گرفت .در ابتدا نوآوری در عمليات خودکار ماشين چاپ نظير زینک بند و تعویض زینک اتوماتیک به چاپ دیجيتال معروف شد .اما یواش یواش  همگان از چاپ دیجيتال به طور مشخص به خود عمليات چاپ معروف شد .به خاطر همین موضوع  صنعت چاپ نيز با مفهوم واقعی چاپ دیجيتال آشنا شدند . سرآغاز واقعی این آشنایی را میتوان عصر جدیدی در تحول صنعت چاپ دیجیتال ناميد

 

هایدلبرگ در طراحی این سيستم تا جایی که توانسته تلاش کرده که به روشهای عمومی چاپ افست داشته بود  . تکنلوژی  این سيستم همان رشد و انقلابی است که در نظر بود در چاپ افست به وقوع برسد .زیرا بر ضعف روشهای دیگر چاپ دیجيتال که خارج از محدوده چاپ معمول جهان و خارج از دایره تجربيات چاپخانه داران به نوآوری پرداختند .این سيستم در درون مجموعه صنعت چاپ به نوآوری پرداخته است .ماشين چاپ افﺴﺖ (DI) هایدلبرگ یک ماشين چاپ افست خشک )بدون آب (است که شرح عمليات آن به طور اجمالی به قرار زیر است: الف (اطﻼعات دریافت شده توسط ليزر روی پليت پلیاستر منتقل ﻣﯽشود. ب (دستگاه چاپ شروع به کار کردن و مرکب از روی پليت به ﻻستيک منتقل ﻣﯽشود. ج (مرکب از روی ﻻستيک به کاغذ منتقل میشود .امروز این عملکرد برای ﭼﺎﭘﭽﯽها بسيار ساده و قابل فهم است .در عين حال سيستمهای هایدلبرگ (DI) از یک ویژگی خاص خود بهره میبرد و آن تعویض اتوماتيک طرح چاپی بدون ایجاد تغييرات ساختاری در روش چاپ است .سيلندرد پليت از یک فنآوری جالب بهره ﻣﯽﺑرد .پليت مورد استفاده در این ماشين به صورت جالب بهره ﻣﯽبرد .پليت مورد استفاده در این ماشين به صورت نواری پيوسته است که دور یک محور پيچيده شده و این محور در داخل سيلندر پليت قرار دارد .با هر پروژه جدید چاپی، مقداری از این نوار پيوسته به صورت اتوماتيک از دور محور مذکور باز شده ورودی سيلندر پليت قرار ﻣﯽگيرد

 

از طرفی محور دیگر نيز در درون سيلندر پليت قرار دارد که کار آن جمع کردن پليت مربوط به پروژه چﺎﭘﯽ ﻗﺒﻞ است .بدین ترتيب با یک عملکرد مکانيکی بسيار ساده و قابل فهم دهها پروژه چاپی بودن تعویض زینک را جواب ﻣﯽدهد .یعنی اگر در هر پروژه چاپی پنجاه سانتیمتر پليت حول سيلندر پليت بپيچد ظرفيت مفيد هر قرقره نوار پليتهای چاپی بين هفده تا هجده متر است .روش هایدلبرگ (DI) تلفيقی از توانمندیهای قوی روشهای مکانيکی چاپ و فنآوری دیجيتالی است .این تلفيق دو موضوع تعویض پروژههای چاپ بدون دخالت دست و هدایت اتوماتيک ماشين را مدنظر داشته است .حفظ روشهای مکانيکی چاپ ضامن بازاریابی موفق در ميان چاپگران قدیمی است .ضمن آنکه تيراژ باﻻ را نيز تضمين ﻣﯽﮐﻨﺪ

 

ماشين چاپ زایکن نسخه اصﻼح شده و کامﻼً حرفهای از روش شناخته شده چاپ الکترواستاتيک است .در واقع زایکن طرح توسعهای است برای ليزر کپیهای رنگی که توسط برخی از مدیران جدا شده شرکت آگفا به اجرا گذاشته شد .وسوسۀ انقﻼب در چاپ دیجيتال شرکت آگفا را بر آن داشت تا محتاطانه و به شکل غير مستقيم دست به ساخت ماشينهای چاپ الکترواستاتيک بزند. زایکن در دل شرکت آگفا و در ظاهر به صورت مستقل به تحقيق، ساخت و فروش این ﻓﻦآوری پرداخت، ﺑﺨﺸﯽ از ساختههای زایکن نيز با بدنه آگفا و ریپ مخصوص آگفا و با نام »کروماپریس «به مشتریان این شرکت فروخته شده و ﻣﯽشود. ﻓﻦآوری زایکن بر اساس ليزر کپیها و چاپگرهای ليزری رنگی روميزی است .با این تفاوت که نسخه مذکور چند برتری مهم دارد: الف (قدرت توليد بيشتر )تکثير( ب (سرعت بيشتر )دهها متر در دقيقه( پ (سطح چاپ وسيعﺗﺮ ت (تنوع سطح چاپی )مقوا، فيلم پﻼستيک، کاغذ (ویژگیهای فوق باعث شده تا این فنآوری جایگاهی متمایزتر از چاپگرهای ليزری رایج پيدا کند .روش الکترواستاتيک با بهرهگيری از پودر تونر )ﺟﺎﻣﺪ (از نظر دقت در ریزه کاریها و تکرار یکسان یک اثر چاپی هنوز با روشهای پيشرفته چاپ افست فاصله دارد .اما رنگهای اشباع شده آن و بعضی ویژگیهای خاصی که در ماشين چاپ زایکن به تحقق پيوسته، مجموعه زایکن را مورد توجه قرار داده است . 1- تلفيق کيفيت خوب، تيراژ کم، زمان کوتاه موارد فوق هر کدام برای مشتری دارای ارزشهای اقتصادی خاصی هستند .گردآوری مجموعۀ آنها در یک سيستم باعث شده این ماشين بخشی از خﻸ موجود در صنعت چاپ را پر ﻣﯽﮐﻨﺪ .این بخش به سفارشات ناگهانی و کم تيراژ مربوط میشود، که در عين حال باید کيفيتی قابل قبول داشته ﺑﺎﺷﺪ .اغلب اوقاق چنين سفارشاتی ارزشهای اقتصادی زیادی نيز برای مشتری دارد. 2- قابل انعطاف بودن نسبی سطح چاپ ﻓﻦآوری خاص زایکن این فرصت را به مشتری و چاپگر داده که در بعضی از انواع آن، کار خود را به صورت پيوسته چاپ کند .با این فنآوری میتوان پوسترهای بزرگ نيز توليد کرد .عرض در این ماشين ثابت است اما طول را ﻣﯽتوان به دلخواه تنظيم کرد

 

ایندیگو نيز با بهرهگيری از علم الکترواستاتيک و روابط مغناطيسی به نوعی از چاپ دیجيتال دست پيدا کرده است. روش کار در ماشين ئیﭘﺮﯾﻨﺖ EPrint ساخت ایندیگو بدین ترتيب است که اطﻼعات ریپ شده به بخش ليزر وارد شده و ليزر روی استوانهای موسوم به سليندر تصویر منتقل میشود .این سيلندر که عملکرد کلی آن شبيه کار استوانه )درام (در چاپگرهای ليزری است .با استفاده از بار مغناطيسی ایجاد شده در آن مرکب الکترومغناطيسی را به خود جذب میﮐﻨﺪ .سپس آن را به سيلندر ﻻستيک انتقال دهد تا به روی سﻄﺢ ﭼﺎﭘﯽ اعم از کاغذ یا فيلم پﻼستيک چاپ شود .این سيستم نيز به دليل برخی ویژگیهای خود از روشهای دیگر متمایز شده است. الف (بکارگيری مرکب مایع به جای تونر خشک در چاپ الکترواستاتيک ب (ترکيب روش الکترواستاتيک و چاپ افست به وسيله سيلندر ﻻستيک بکارگيری مرکب الکترواستاتيک مغناطيسی خاص این سيستم به جای تونر خشک این امکان را فراهم ﻣﯽآورد تا محدودیتی به نام اندازه ثابت دانههای تونر در برداشته شود .ﺿﻤﻦ آنکه مرکبهای مایع برای ترکيب با سطوح چاپی مختلف از انعطافپذیری بيشتری برخوردار هستند. ترکيب روش الکترواستاتيک و چاپ افست )غير مستقيم (نيز از ویژگیهای دیگر ایندیگو است که به دليل سيستم خاص این ماشين بکار گرفته شده است .در این سيستم خاص رنگهای تفکيکی در مراحل جدا از هم بر روی سيلندر تصویر منتقل میﺷﻮﻧﺪ و سيلندر این رنگ ما را یک به یک به تنها سيلندر ﻻستيک موجود در

 

ماشين منتقل ﻣﯽکند و سيلندر ﻻستيک نيز در یک مرحله تمام رنگها را به سطح چاپی منتقل ﻣﯽﮐﻨﺪ . بکارگيری چنين روشی، چاپهای غير از چهار رنگ را نيز با صرفه ﻣﯽکند، زیرا در این حالت استهﻼک قطعات ماشين به اندازه نوع کاری است که انجام داده است .شایان ذکر است اولين روش بدون بکارگيری مرکﺐ الکترومغناطيسی از کارآیی کافی برخوردار نخواهد بود .زیرا وجود عملکرد الکترومغناطيسی مرکب بﺎﻋﺚ ﻣﯽ-شود که پس از چاپ، سيلندر ﻻستيک کامﻼً پاک شود و کوچکترین اثری از مرکب روی آن باقی ﻧﻤﺎﻧﺪ .در غير اینصورت چاپ بعدی که ممکن است طرحی متفاوت داشته باشد دچار تداخل مرکب شده و خراب میشود. در مجموع سيستم ارائه شده توسط ایندیگو توانایی چاپ از یک تا شش رنگ به دلخواه را بدون ایجاد هﺰﯾﻨﻪهای اضافی و با امکان تغييرات پی در پی تصاویر فراهم میآورد .این سيستم با بيش از سی متر چاپ در دقيقه )دو هزار چاپ چهار رنگ دو رو در ساعت (از نظر سرعت توليد جایگاه نسبتاً خوبی را در اختيار دارد .مدل چاپ ورﻗﯽ سيستم ایندیگو قادر به چاپ ورقی دو رو و صحافی نيز میﺑﺎﺷﺪ و مدل چاپ پيوسته آن به صورت رول به رول و یک رو عمل میﮐﻨﺪ .در مدلهای شش رنگ ایندیگو میتوان از انواع مرکبهای فانتزی نظير فلوئور سﻨﺖ ﯾﺎ طﻼیی و نقرهای و ...نيز استفاده کرد .هر دستگاهی که نام آن چاپگر باشد و اطﻼعات دیجيتالی را به تصویر و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﯽتواند جز چاپ دیجيتال محسوب شود .اما در عرف دستاندرکاران صنعت چاپ، واژه، چاپ دیجيتال .به سيستمهای دیجيتالی گفته میشود که در زمره چاپ به معنای نشر و تکثير (Press) قرار بگيرند

 

در طول دهۀ هشتاد، انقﻼب چاپ الکترونيک باعث ایجاد یک موج شدید در دیجيتالی کردن فرآیندهای ﺻﻨﻌﺖ چاپ شد، حال آنکه در دهۀ گذشته گسترش ناگهانی و شدید اینترنت، بسياری از واقعيتهای زندگی را بر روی صفحه کامپيوتر آورد .این پيشرفتها به پيشگوییهایی در مورد اینکه به انتهای رسانه چاپ رسيدهایم همزمان بود .اما ضد آن اتفاق افتار .الکترونيکی شدن بيشتر و در حقيقت دنيای رسانهها نيازمند مصرف بيشتر کاغذ و افزایش تقاضا برای محصوﻻت چاپ شده، ﮔﺸﺖ. تمایل به افزایش مصرف کاغذ، یک نياز جهانی است .این تمایل نه تنها برای موضوعات چاپ شده، بلکه در بخش ﺑﺴﺘﻪبندی که به فنآوری و امکانات بيشتری نيازمند است هم وجود دارد .قوانين صریح و دقيق بهداشتی در ﺑﺴﺘﻪبندی مواد غذایی باید رعایت شوند و اغلب این کاغذ است که جایگزین سایر مواد در بستهﺑندی ﻣﯽشود . بنابر برآوردههای فائو FAO، مصرف ساليانه کاغذ در جهان تا سال 2010، سه درصد افزایش خواهد یافت و در این ميان کاغذهای چاپ شده سهم مهمی از این افزایش را به خود اختصاص میدهند. انتظار این رشد به هيچ وجه با گسترش چاپ الکترونيک کم نمیشود .برعکس، دیجيتالی شدن هنرهای گرافيکی، پتانسيﻞهای بيشتری را نمایان میسازند .نوآوریهای جدید و مهم در عرصۀ فنآوری دیجيتالی، راهی به سوی صنعت دیجيتالی شده را نشان میدهند و باعث کوتاه شدن مسير انتقال و تکامل صنعت چاپ از مهارتهای اوليه و فعلی آن به سوی ﻓﻦآوریهای جدید میﺷﻮﻧﺪ .سيستمهای چاپ دیجيتالی، دستگاههای چاپ با قابليت چاپ مستقيم تصاویر، فن-آوری چاپ غير ضربهای، چاپ در زمان نياز، چاپ شخصی و غير متمرکز متقاطع همگی نشان دهندۀ تجهيزات و امکانات جدید و بازارهای جدید صنعت چاپ هستند. آنچه که این نوشتار تمایل به شرح آن دارد یک چيز است:، صنعت چاپ و رسانۀ الکترونيک از یکدیگر سود می-برند، اگر چه اختﻼف واضحی در سن دو رسانه وجود دارد .هم اکنون سناریوهای فریبندۀ بسياری در حال ﺷﮑﻞ-گيری هستندو جشنوارۀ دورپا 2000 راهﺣﻞهای زیادی را برای رونق دادن به بخش فروش به نمایش خواهد گذارد